Bazar Bazin, Destacats, Portada, Retrospectiva
Deixa un comentari

Decàleg Jonas Mekas

Tradició i modernitat. Humanitat i individu. Memòria i oblit. Des de Lituània a Nova York. Més de 35 anys d’esperit crític que transiten, amb el pes de l’herència cultural, del registre poètic al plàstic sempre a la recerca de la realitat humana en tota la seva complexitat.

Jonas Mekas (1922/2019) despulla el cinema de les opressions formals convencionals i ens ofereix tornar a mirar des del desordre organitzat de l’essència visual. Com apuntava Joan Brossa (1919/1998) , amb qui manté moltes connexions creatives, Mekas també reivindica el present com la forma real de tota la vida. Rellegint i visionant el seu llegat, recuperem en aquest decàleg alguns del seus pensaments i reflexions.

1. “No té sentit observar una obra d’art com una entitat indepenent; no és evident_ necessita una història, necessita moltes converses; és part de la vida d’un individu.” (Diaries, 1960)

2. “Ja és hora de fer-ho volar tot.” (Diaries, 1960)

3. “Les regles de les NO-REGLES són també unes regles.” (Diaries, 1966)

4. “Mantiguem-nos desorganitzadament organitzats.” (Report on New American Cinema Group, 1962)

5. “Hi va haver un moment que vaig oblidar on era casa.” (Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1959)

6. “Prego ser alliberat de totes les rutines.” (Diaries, 1964)

7. “Mantinguem el nostre art lliure de qualsevol subvenció, sigui qui sigui el patrocinador.” (Movie Journal, 1972)

8. “L’ànima d’un europeu és plena de profundes escletxes, motlles i formes de cultures del passat. I, pot fins i tot morir amb aquestes escletxes sense que en pugui fugir. Aquest és el seu destí.” (Movie Journal: The Rise of New American Cinema, 1972)

9. “Els artistes, i en concret, els directors de cinema, sempre apliquen tècniques basades en la realitat al cinema. És només una qüestió d’èmfasi i de grau. I l’èmfasi, el grau i la perspectiva sempre provenen de les necessitats immediates (i contemporànies) de l’home.” (Movie Journal: The Rise of New American Cinema, 1972)

10. “Cerco

noves

formes

que

m’haurien

de permetre

de permetre

revelar

la memòria

total

de la meva experiència.”

(Words Apart, poems 1967/1998)

 

 

 

 

1. “There’s no way of looking at a work of art by itself; it’s not self-evident_ it needs a history, or needs a lot of talking about; it’s a part of man’s life.” (Diaries, 1960)

2. “It is time to blow the whole thing up.” (Diaries, 1960)

3. “The policy of NO POLICY is also a policy.” (Diaries, 1966)

4. “Let’s remain disorganizedly organized.” (Report on New American Cinema Group, 1962)

5. “There was a moment when I forgot my home.” (Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1959)

6. “I prayed to be relieved of all routines.” (Diaries, 1964)

7. “Let’s keep our art free of any sponsorhip, whoever the sponsor may be.” (Movie Journal, 1972)

8. “The soul of a European is full of deep grooves, molds, forms of past cultures. He may even die with his grooves, without escaping them. That is his fate.” (Movie Journal: The Rise of New American Cinema, 1972)

9. “Artists, that is, film-makers, always used real-life techniques in cinema. It’s only a question of the emphasis, of the degree. And the emphasis, the degree, the angle always comes from the immediate (contemporary) needs of a man.” (Movie Journal: The Rise of New American Cinema, 1972)

10. “I

look for

new

forms

which

would

let me

let me

disclose

the whole

memory

of my experience.” (Words Apart, poems 1967/1998)

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *